CFGS Mecatrònica

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Mecatrònica Industrial està orientat a configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials i desenvolupar plànols i esquemes, utilitzant les eines gràfiques de disseny assistit per ordinador.  El CFGS de mecatrònica inclou l’estudi de l’enginyeria mecànica, l’enginyeria electrònica, l’enginyeria de control i l’enginyeria de programari. També s’aprofundeix en la planificació, la supervisió, la posada en marxa, el muntatge i el manteniment dels sistemes mecatrònics, seguint els protocols de qualitat, seguretat, de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental. El món de la indústria necessita professionals capaços de respondre a les exigències d’un món connectat i en constant canvi. Estudiant Mecatrònica aprendràs una de les professions amb més futur.

mecatronica-fes
Titulació
Títol oficial de Cicle Formatiu de Grau Superior en Mecatrònica Industrial

Competències
Seràs capaç de programar, mantenir i reparar els sistemes mecatrònics
Seràs capaç d'elaborar plànols i esquemes amb les eines informàtiques de disseny
Seràs capaç d'organitzar i coordinar equips de treball, assumint el lideratge i aportant solucions
Seràs capaç de crear i portar a terme la gestió bàsica de funcionament d'una petita empresa

Dades d'interès
Itinerari formatiu amb una durada de 3 anys
Horari lectiu de tarda
Formació Dual - Estudia i treballa
Idioma d'impartició en català
Realització a les instal·lacions de la FES, a Ripoll
Classes pràctiques amb equipament industrial
Grups reduïts
Una part de la formació és finançada per la Fundació
Disposem d'habitatges per estudiants
Possibilitat d'acollir-se al programa Erasmus +
Possibilitat de fer pràctiques a l'estranger
Més d'un 95% d'inserció laboral*


* Dades basades en recomptes històrics


Erasmus +

Estudiant aquest cicle, a part de les matèries troncals de Mecatrònica, t'oferim formació addicional en idiomes, màrqueting, finances, emprenedoria i noves tecnologies.

Aquests són els mòduls que cursaràs en el CFGS en Mecatrònica:

Sistemes mecànics
Sistemes hidràulics i pneumàtics
Sistemes elèctrics i electrònics
Elements de màquines
Processos de fabricació
Representació gràfica de sistemes mecatrònics
Configuració de sistemes mecatrònics
Processos i gestió de manteniment i qualitat
Integració de sistemes
Simulació de sistemes mecatrònics
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Projecte de mecatrònica industrial
Formació en centres de treball

Tenen accés directe als cicles formatius de grau superior (CFGS) les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Tenir el títol de batxillerat
Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari
Haver superat el curs o la prova específica per a l'accés als CFGS (CAS)
Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
Tenir 18 anys i un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) del mateix grup d'itineraris


Aquí trobaràs les principals sortides professionals a les quals tindràs accés amb l'estudi d'aquest cicle:

Cap d’equip en muntatge d’instal•lacions de maquinària i equips industrials
Cap d’equip en manteniment d’instal•lacions de maquinària i equips industrials
Cap de manteniment mecànic
Cap de manteniment elèctric
Tècnic/a en planificació i programació del manteniment industrial
Tècnic/a en departaments de I+D+i
Tècnic/a en preparació i calibratge de màquines i equips de producció automàtica

Sol·licita Informació