AVÍS LEGAL WEB DE LA FUNDACIÓ EDUARD SOLER

 1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI 

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic,

us informem que:

El titular de la web és la Fundació Eduard Soler, amb domicili a l’Avinguda Eduard Soler nº 1, 17500 Ripoll (Girona), CIF G-17496985 inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, nº 1.076.

Correu electrònic de contacte: info@fes.cat

Telèfon: +34 972 701131

Dades de l’autorització administrativa: 17007725

 1. NORMES D’ÚS DEL PORTAL 

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. L’usuari pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús.

2.1. GENÈRIQUES

 Està prohibit publicar en aquesta web, als nostres blogs, i demés eines de participació de continguts que atemptin contra els següents principis:

 1. a) La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.
 2. b) La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.
 3. c) El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
 4. d) La protecció de la joventut i de la infància.
 5. e) El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat.
 6. f) El respecte a la propietat intel·lectual d’allò publicat.
 7. g) En general, el respecte a la legalitat vigent.

2.2. PARTICULARS 

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el titular del domini  ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a:

 • Provocar danys als sistemes físics i lògics del responsable del tractament,  dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.
 • Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

El titular del domini es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics que atemptin contra les persones, especialment, contra els interessos de la joventut o de la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, no resultessin adequats per a la seva publicació a criteri de la direcció del centre.

En qualsevol cas, el titular del domini no és responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

2.3. ÚS DE CONTRASENYES.

Per accedir a determinats continguts cal introduir un codi d’usuari i una contrasenya. Si no en disposeu d’una, podeu demanar-la.

Us informem que les contrasenyes són personals i intransferibles. L’usuari és l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar de l’ús de la seva contrasenya.

Per a qualsevol incidència amb les contrasenyes podeu contactar amb ofimatica@fes.cat.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

El titular del domini és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa de la direcció del centre.

4. RESPONSABILITAT 

El titular del domini no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

El titular del domini es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

5. MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA 

El titular del domini pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.

6. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre el titular del domini i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals que correspongui a Ripoll.

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

La contractació dels serveis acadèmics oferts per mitjà de la pàgina web www.fes.cat, titularitat de l’ESCOLA DEL TREBALL DEL RIPOLLÉS FUNDACIÓ PRIVADA EDUARD SOLER (en endavant, «FES»), significa l'acceptació de les següents condicions generals de la contractació (d'ara endavant, «les Condicions generals»). Aquestes condicions generals estan disponibles per als estudiants en llengua catalana.

I. Acceptació i disponibilitat de les Condicions generals

Mitjançant l'acceptació de les Condicions generals manifesteu:

 • Que sou una persona major d'edat i amb la capacitat jurídica necessària per a contractar o, si escau, que disposeu de l'autorització del tutor legal per a fer-ho.
 • Que heu llegit, enteneu i accepteu les Condicions generals.

II. Objecte

Les Condicions generals tenen per objecte la contractació dels serveis acadèmics oferts per la FES per mitjà de la seva pàgina web www.fes.cat.

Les dades identificatives de la FES consten a l’avís legal.

III. Característiques del servei

La FES ofereix, per mitjà de la seva pàgina web, serveis d'ensenyament. La docència de les assignatures o programes formatius s'imparteix presencialment o en el seu Campus Virtual, d'acord amb una metodologia didàctica pròpia.

IV. Normes aplicables

Les Condicions generals estan subjectes al Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries; la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya; el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

V. Modificació de les Condicions generals

La FES pot modificar las Condicions generals notificant-ho als estudiants amb l'antelació deguda a fi de millorar els serveis oferts per mitjà de www.fes.cat Mitjançant la modificació de les Condicions generals exposades a la pàgina web de la FES, s'entén que es compleix el deure de notificació. En tot cas, abans d'utilitzar els serveis oferts en la pàgina web, es recomana als estudiants  que consultin les Condicions generals.

 VI. Contractació i dret de desistiment

El procés de contractació, és a dir, la formalització de la matriculació, es realitza en els terminis establerts segons el calendari acadèmic de la FES, així com per mitjà dels canals establerts per la FES per aquesta finalitat.

Per poder-se matricular els estudiants han de complir amb els requisits que es preveuen per la seva matriculació segons el programa formatiu seleccionat. Els requisits de matriculació són els previstos a la normativa acadèmica de la FES. Una vegada completat el procés de matriculació l’estudiant rebrà una comunicació de la FES. No obstant, aquesta comunicació no significa que l’estudiant hagi estat acceptat, atès que això dependrà de que compleixi amb els requisits per ser admès segons el programa formatiu seleccionat, així com de la disponibilitat de places.

La FES es reserva la potestat de poder anul·lar la docència de programes formatius per motiu de matriculació baixa. Si el programa formatiu s’anul·la per aquesta causa, es comunica a tots els estudiants matriculats perquè puguin optar entre, o bé, la devolució de l’import abonat en concepte de matrícula, o bé, la substitució per una altra programa formatiu. En aquest cas, si l’import de la matrícula es superior a l'import pagat inicialment, l’estudiant ha d’abonar la diferència i, viceversa, si l’import de la matrícula és inferior, la FES ha de retornar la diferència.

Respecte al desistiment de la matrícula, respecte a les realitzades directament des de la pàgina web, s’estarà a la regulació específica, per els contractes a distància regulats al que estableix el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries. Respecte a les matriculacions presencials, s’estarà al que s’estableixi en cada cas concret segons el projecte educatiu elegit per l’estudiant.

L'estudiant pot fer reclamacions, suggeriments o comentaris pels canals d'atenció a l'estudiant que la FES posa a la seva disposició.

VII. Pagament

Tots els  programes formatius de la FES poden ser abonats per mitjà d’alguna de les formes i polítiques de pagament que s'indiquen a la pàgina web de la FES.

S'informa que l'ús fraudulent de targetes de crèdit o la denegació de l'operació de cobrament per la causa que sigui donarà dret a la FES a rescindir la contractació del curs o programa adquirit, sense perjudici de les responsabilitats civils i penals corresponents.

El fet de no pagar la matrícula, o algun dels seus fraccionaments, en els terminis de venciment establerts per a cada forma de pagament, pot donar lloc a la suspensió temporal dels drets de l’estudiant i, si escau, l’anul·lació de la matrícula i dels efectes que aquesta hagi produït, sense dret a cap reintegrament.

La FES exigeix, com a condició prèvia de matrícula o d’expedició de títols o certificats, el pagament de les quantitats pendents per matrícules en qualsevol programa formatiu o curs acadèmic, i els interessos de demora corresponents, si escau.

La FES, com a subjecte obligat per la Llei 10/2010, de 28 d'abril, informa que tota operació sospitosa de ser considerada de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme és comunicada sense dilació al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries.

VIII. Codis de descompte

En el cas dels estudiants que es matriculin a la FES aplicant un codi de descompte, hauran de complir els requisits exigits per la FES i que donen dret a la obtenció d’aquest benefici. La FES es reserva el dret a corroborar la concurrència d’aquests requisits i en cas de comprovar que aquests no es compleixen podrà anul·lar la matrícula o donar la opció a l’estudiant d’anul·lar-la o de pagar l’import total del programa formatiu sense el descompte.

IX. Ús del servei, responsabilitats i drets d’imatge.

La FES no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis oferts a la pàgina web, i queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats per la indisponibilitat dels serveis per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat. La FES no es fa responsable del contingut dels enllaços a altres pàgines web que no siguin titularitat seva i que, per tant, no pot controlar.

A la pàgina web, la FES informa i fa difusió, no només dels seus programes formatius, si no també de les seves activitats que duu a terme. En aquesta pàgina web es poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, les persones que intervenen en les activitats esmentades .Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, amb l’acceptació de les presents Condicions també es presta el consentiment per:

 • poder publicar fotografies on apareguin l’estudiant i sigui clarament identificables.
 • ser publicat en blocs i altres espais de comunicació pública amb finalitat educativa.

Per tant, es presta el consentiment per tal que la imatge de l’alumne pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades per la Fes i publicades en la pàgina web de la FES, filmacions destinades a difusió pública, fotografies per a revistes o publicacions de la FES, Presentacions digitals.

 X. Legislació aplicable i jurisdicció

A aquestes condicions generals i a les relacions jurídiques que es puguin derivar d'aplicar-les i interpretar-les, els és aplicable la llei espanyola.

Per a la interpretació i aplicació d'aquestes condicions generals de contractació, les parts se sotmeten, amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de residència del consumidor i usuari.

XI. Notificacions

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que les parts hagin d'efectuar en relació amb les Condicions generals s'han de fer per escrit i s'entén que es fan degudament quan són lliurades en mà o bé enviades per correu ordinari al domicili de l'altra part o a la seva adreça de correu electrònic, o bé a qualsevol altre domicili o adreça de correu electrònic que cada part indiqui a l'altra a aquest efecte.

XII. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les Condicions generals és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afecta únicament aquesta disposició o la part de disposició que sigui nul·la o ineficaç, i subsisteixen les Condicions generals en tota la resta, de manera que aquesta disposició, o part de disposició, que en resulti afectada es té per no posada.